Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následujícím textu Vám přinášíme podrobné informace, které jsou důležité pro správné pochopení uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Spolek Spolu pro Lysolaje zpracovává osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Tyto souhlasy jsou nejčastěji udělovány při vstupu do spolku, či při zřízení e-mailové schránky. Tento souhlas od Vás potřebujeme, abychom mohli zajistit pro Vás využívání služeb (např. e-mailová schránka), či k vedení evidence členů spolku.

1. JAKÉ INFORMACE ZPRACOVÁVÁME PRO MARKETINGOVÉ A ADMINISTRATIVNÍ ÚČELY SPOLKU SPOLU PRO LYSOLAJE?

Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují: jméno a příjmení, rodné číslo, adresu trvalého bydliště, kontaktní údaje.

V následující části Vám přiblížíme, o jaké osobní údaje jde, včetně příkladů:

Základní identifikační údaje
Zejména jméno, příjmení, rodné číslo.

Kontaktní údaje
Zejména poštovní adresa, telefon nebo e­mail. Tyto údaje jsou nezbytné proto, abychom Vás mohli kontaktovat.

2. Z JAKÝCH ZDROJŮ TYTO INFORMACE POCHÁZEJÍ?

Údaje zpracovávané v rámci souhlasu poskytne nejčastěji sám člen spolku. Využíváme však i další informace, které získáme o členovi v rámci naší činnosti, z veřejných zdrojů (například veřejné seznamy a rejstříky, sociální sítě, jiné veřejné informační zdroje).

3. PRO JAKÉ ÚČELY TENTO SOUHLAS UDĚLUJETE?

Účelem zpracování osobních údajů je správa databáze údajů o členech spolku.
Ke komunikaci s Vámi využíváme široké spektrum kanálů – klasickou poštu, telefon, SMS a e-mail.

4. KOMU SOUHLAS UDĚLUJETE?

Váš souhlas udělujete spolku Spolu pro Lysolaje z.s. - IČO: 13999079

5. KDO MŮŽE VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Regulace ochrany osobních údajů umožňuje, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatel osobních údajů je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje.

6. JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Souhlas zůstává v platnosti po dobu členství ve spolku a následující 1 rok po skončení členství nebo do doby, než souhlas odvoláte.

Vaše osobní údaje však mohou být zpracovávány i poté, co uplynula výše uvedená doba nebo pominula platnost Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, avšak pouze, je-li pro jejich zpracování dán jiný zákonný důvod a pouze v rozsahu vyžadovaném takovým zákonným důvodem.

7. JAK MŮŽETE SVŮJ SOUHLAS ODVOLAT?

Souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat. Souhlas můžete odvolat u spolku zasláním odvolání souhlasu poštou nebo emailem. V odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů doporučujeme pro urychlení vyřízení žádosti uvést e-mail a telefon uvedený při udělení souhlasu, abychom byli schopni rychleji v případě shody jmen dohledat konkrétní záznam v databázi osobních údajů.

Souhlas můžete odvolat rovněž pouze částečně, a to pouze pro marketingové účely. Odvolání souhlasu uděleného pro administrativní účely automaticky zahrnuje i odvolání souhlasu pro marketingové účely.

V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k účelům, k nimž jste dal souhlas, a to ani na základě případně dříve udělených marketingových souhlasů nebo případných specifických marketingových souhlasů. Tyto případné další marketingové souhlasy tedy rovněž budeme považovat za odvolané.

8. JAKÁ MÁTE ZÁKONNÁ PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud byste zjistil nebo se domníval, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn požadovat po nás vysvětlení, případně požadovat, aby spolek odstranil takto vzniklý závadný stav. Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Dále máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování osobních údajů.